1.

Fractus 3 XFCE

Wallpapers XFCE/Xubuntu by linuzoid
Score 73.3%
Dec 05 2012
2.

Traction Xfce 4.10

Wallpapers XFCE/Xubuntu by Moatib
Score 70.0%
Apr 11 2013
3.

Fractus 2 XFCE

Wallpapers XFCE/Xubuntu by linuzoid
Score 67.1%
Nov 12 2012
4.

inMouse XFCE Series

Wallpapers XFCE/Xubuntu by ptalfred
6 comments
Score 71.4%
Sep 12 2019
5.

Fractus 1 Xubuntu

Wallpapers XFCE/Xubuntu by linuzoid
Score 65.6%
Oct 01 2012
6.

Fractus 1 Xfce

Wallpapers XFCE/Xubuntu by linuzoid
Score 65.6%
Oct 01 2012
7.

Frastel XFCE

Wallpapers XFCE/Xubuntu by linuzoid
Score 63.3%
Dec 13 2011
8.

XFCEWall1

Wallpapers XFCE/Xubuntu by JeffryRoldan
Score 63.3%
Dec 28 2011
9.

Fractilly 5 var. Xubuntu

Wallpapers XFCE/Xubuntu by linuzoid
Score 63.3%
Jan 15 2012
10.

Fractilly 5 XFCE

Wallpapers XFCE/Xubuntu by linuzoid
Score 63.3%
Jan 15 2012